^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

emblemaВажливим компонентом змісту вищої освіти, який обумовлено компетентнісним підходом до організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, є досвід творчої і пошукової діяльності студентів у модельованому професійно-орієнтованому навчальному середовищі. Досвід діяльності розуміється як актуальна і корисна для майбутнього спеціаліста інформація, яка, по-перше, стала результатом його продуктивної діяльності; по-друге, відтворюється у вигляді міцних і глибоких знань; по-третє, знаходиться у стані постійної готовності до застосування у конкретних виробничих ситуаціях. У процесі навчання студент може отримати такий досвід, виконуючи доцільно підібрані професійно орієнтовані завдання. При цьому виникає необхідність у системі оцінювання, спрямованої на виявлення рівнів сформованості відповідних компетентностей.

У системі професійного навчання в зарубіжних країнах для визначення рівня сформованості компетентностей широко використовується автентичне оцінювання. Цей вид оцінювання передбачає вимірювання умінь і навичок студентів в умовах занурення їх у ситуацію, максимально наближену до реального професійного життя. Одним із найпоширеніших у Західній Європі і США різновидів автентичного оцінювання в навчанні, що орієнтоване на конкретний результат, є метод портфоліо (performanceportfolioorportfolioassessment).

Портфоліо студента ми розуміємо як засіб демонстрації робіт і результатів, що дозволяють визначити результативність навчально-пізнавальної діяльності студента і прослідкувати динаміку його досягнень в освітньому процесі за певний період навчання. На наш погляд, портфоліо одночасно може виконувати наступні функції: засобу контролю; інструменту оцінювання і самооцінювання; засобу моніторингу індивідуальних досягнень; форми альтернативного іспиту; технології відстеження результатів навчання та їх динаміки тощо. Іншими словами, портфоліо вносить суттєві зміни у традиційні відносини викладача і студента.

Проблема використання портфоліо в освітній діяльності сьогодні широко обговорюється сучасними науковцями і практиками. Одні з них досліджують питання формування портфоліо школяра (Г.Голуб, В.Загвоздкін, І.Калмикова, З.Молчанова, А.Тимченко, Т.Чернікова, Т.Новикова, Є.Полат, О.Прутченков, М.Пінська, Є.Федотова, О.Чуракова, Т.Табарданова, І.Шалигіна, Дж. Пейп, М.Чошанов), інші з’ясовують особливості портфоліо студентів-майбутніх педагогів (Н.Бекузарова, Т.Бережна, А.Захарова, Н.Зеленко, А.Могилевська, Г.Єрмошкіна, Н.Савіна, Н.Синичкіна, Л.Колодкіна, О.Семенов, Е.Тазутдінова, Н.Михайлова та ін.). У роботах українських учених-педагогів також розглядаються портфоліо шкільного лідера (Д.Алфімов); портфоліо у допрофільній та профільній підготовці школярів (Р.Чернишева і В. Андрюханова); портфоліо учня основної школи (О.Пінчук); портфоліо майбутніх дизайнерів (М.Пічкур); портфоліо майбутніх учителів інформатики (К.Осадча).

Теоретичний аналіз наукових джерел, присвячених застосуванню портфоліо у навчальному процесі, переконливо доводить, що портфоліо — один із інноваційних елементів в освіті, який базується на компетентнісному підході до підготовки майбутніх спеціалістів, ефективний засіб автентичного оцінювання.

Портфоліо має великі можливості для об’єктивного оцінювання та самоаналізу професійно значущих знань, умінь і навичок майбутніх спеціалістів.

 

Олійник Наталія Юріївна,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри вищої математики та інформатики

Харківського торговельно-економічного інституту
 Київського національного торговельно-економічного університету

 

Мирошніченко Ліана В’ячеславівна,

студентка п’ятого курсу факультету торгівлі,

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Харківського торговельно-економічного інституту
 Київського національного торговельно-економічного університету