^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Дистанційне навчання - це мобільність

Дистанційне навчання - це сучасне навчання

Дистанційне навчання - це заощадження часу

Велика кількість дистанційних курсів

Дистанційне навчання - це сучасні технології

Педагогіка - Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Я. М. Бельмаз

 

Створення та використання портфоліо у ВНЗ є об’єктивною необхідністю сьогодення, яке характеризується наступними тенденціями розвитку суспільства й освіти:

- постійне підвищення вимог до вищої освіти взагалі та до діяльності викладача вищої школи зокрема;

- приєднання України до Болонського процесу;

- перехід до постіндустріального інформаційного суспільства, що вимагає розвиток компетенцій та вміння вчитися;

- використання нових форм та методів навчання та викладання, зокрема індивідуально-орієнтованого навчання;

- пошук нових способів розвитку особистості.

Проблема становлення та розвитку професіоналізму педагога є національною проблемою для багатьох країн. У наш час відбувається чимало реформ в сфері вищої освіти, і викладач вищої школи є одною з головних фігур у цьому процесі. Педагог знаходиться в таких умовах, коли оволодіння дослідницькими навичками, навичками рефлексії є обов’язковим критерієм формування високопрофесійного викладача.

Метод портфоліо є одним із засобів для виконання завдань, які витікають з сучасних тенденцій розвитку освіти й суспільства.

 

Існує багато визначень портфоліо, але основні позиції, з яких розглядається даний феномен, це:

1) портфоліо-технологія, в основі якої лежить метод автентичного оцінювання результатів освітньої та професійної діяльності;

2) портфоліо-продукт (в перекладі з італійської ,,папка з документами’’, ,,папка спеціаліста’’), тобто робоча файлова папка, яка містить різноманітну інформацію, що документує надбаний досвід та досягнення суб’єкта професійної діяльності.

В Україні використання портфоліо має скоріше проблемний та проектний характер, про застосування даного методу у ВНЗ свідчать лише окремі факти, публікації тощо. Тому буде доцільно звернутися до досвіду США, де дана технологія є досить поширеною і розробленою.

Мета даної статті - розглянути та проаналізувати розуміння поняття,,викладацьке портфоліо’’ в американській педагогіці, його основні завдання у вищій школі.

В американській науці існує чимало робіт, присвячених дослідженню питання портфоліо взагалі і у вищих навчальних закладах зокрема.

Так, Дж. Мюррей (Murrey) пропонує розглядати портфоліо викладача вищої школи в чотирьох ракурсах, враховуючи основні завдання.

 

Отже, портфоліо може бути засобом для:

- документації викладацької діяльності з акцентом на досягненнях;

- надання можливості професорам та викладачам контролювати свою професійну діяльність;

- забезпечення ВНЗ засобами демонстрації того, що викладання є пріоритетом навчального закладу;

- індивідуального професійного розвитку викладача вищої школи [1, С. 9].

 

Більшість науковців тяжіють саме до першого розуміння портфоліо педагога - як засіб для документації досягнень у професійній сфері.

Ф. Урбах (Urbach) зазначає, що мета портфоліо викладача - описати протягом певного періоду часу низки здібностей педагога як викладача коледжу [2, с. 71].

На думку К. О’Нейла (O’Neil) та А. Райта (Wright), портфоліо педагога - це всебічний опис викладацької діяльності та досягнень професорів ВНЗ [3, с. 6].

Вотерман (Waterman) визначає викладацьке портфоліо як документ, який створює член професорсько-викладацького складу з метою повідомлення цілей викладання, підведення підсумків своїх досягнень та якості викладання [4, с. 217].

Більш того, багато вчених наголошують на здатності викладацького портфоліо підкреслювати найкраще в педагогічній діяльності професорів:

,,Викладацьке портфоліо фокусує увагу на рисах взірцевого викладання і кращим шляхом документує та демонструє його’’ [4, с. 217].

,,Викладацьке портфоліо - це фактичний опис головних сильних сторін професора та його досягнень у викладанні. У ньому надаються документи і матеріали, які представляють роботу професорсько - викладацького складу у найкращому вигляді...’’ [5, с. 3].

„Викладацьке портфоліо - це зібрання документів, які презентують найкращу викладацьку діяльність і надають викладачу можливість її самоаналізувати та вдосконалювати в такій же мірі, як і присвячувати себе дослідницькій діяльності’’ [6, с. 34].

Деякі педагоги-вчені стверджують, що портфоліо має розповсюджуватися на всі традиційні аспекти діяльності викладача вищої школи. На думку Д. Де Філліпса (De Fillips), портфоліо викладача вищої школи - це всебічна презентація праць, діяльності та досягнень педагога у всіх основних сферах активності викладача ВНЗ - викладанні, науковій діяльності, суспільній роботі. Це цілісний портрет професіонала [7, с. 11].

Проте, деякі вчені (напр., Дж. Мичем (МеасЬаш) побоюється, що при такому всеохоплюючому підході викладання знову буде усунуте на другий план науково-дослідницькою роботою [8, с. 45].

Що стосується другого аспекту портфоліо, то воно надає можливість кожному члену професорсько-викладацького складу визначити для себе шлях розвитку, тобто в якому напрямку розвиватися, які знання, уміння та навички опанувати тощо.

Викладач сам вирішує, що має входити до його/ її особистого портфоліо. Він/ вона розкриває свою філософію викладання, шляхи втілення в практику, критерії оцінювання студентів, стандарти, за якими визначається власний успіх. Вчитель стає професійним педагогом, який розуміє, що стандартизований шлях професійного розвитку часто заважає розвитку креативності [6, с. 36].

Викладацьке портфоліо може заохотити професорсько - викладацький склад до вдосконалення своєї педагогічної практики, визначивши сильні та слабкі боки. Портфоліо є інструментом для розгляду кожного конкретного моменту викладання, а також рефлексії щодо власної діяльності та навчальної діяльності студентів. Процес інтроспекції, який застосовується при розробці портфоліо, дає можливість викладачам розмірковувати та оцінювати свою педагогічну діяльність згідно з професійними цінностями та переконаннями [1, с. 11].

Отже, викладацьке портфоліо надає особливу силу викладачам вищої школи для рефлексії їх власної викладацької діяльності.

Третє визначення викладацького портфоліо, запропоноване Дж. Мюрреєм, зосереджено навколо здатності даного методу виділити викладання як пріоритетний напрямок у ВНЗ. Коли адміністрація навчального закладу заохочує професорсько-викладацький склад до створення саме Викладацького портфоліо, то в університеті відбувається діалог стосовно якості викладання [7, с. 11].

Якщо спочатку багато ВНЗ використовували портфоліо для підвищення статусу викладацької діяльності у вищій школі, то згодом більший потенціал портфоліо полягає у професійному розвитку професорсько-викладацького складу [9, с. 231].

Таким чином, якщо університети і коледжі будуть намагатися використовувати портфоліо для акцентування уваги на важливості викладання та навчання, то згодом і весь професорсько-викладацький склад зрозуміє цінність портфоліо для свого професійного розвитку.

Звідси витікає четверте розуміння портфоліо американськими вченими, а саме - як засіб індивідуального розвитку викладачів вищої школи. У цьому контексті пропонуються такі розуміння сутності портфоліо:

„Портфоліо - це старанно укладена збірка зразків роботи та рефлексивних коментарів, які є ефективним засобом професійного розвитку викладачів’’ [10, c. 4].

„Портфоліо - це зібрання документів та інших матеріалів, які висвітлюють викладацьку діяльність професора та визначають її якість і характерні риси... Портфоліо є досить гнучким, щоб допомогти викладачу зробити самоаналіз з метою вдосконалення своєї педагогічної практики’’ [5, c. XI].

„Портфоліо розпочинає процес удосконалення..., і є відправним пунктом кращого викладання у вищій школі’’ [1, c. 12].

В. Перрі (Perry) бачить цінність розробки портфоліо у вимозі встановлювати та оцінювати основні положення про викладання та навчання у вищій школі [1, c.12].

Отже, викладацьке портфоліо є комплексний феномен, який охоплює всі вищезгадані аспекти - це засіб для документування процесу викладання, відбиття взірців викладацької практики, підкреслення головної місії ВНЗ, а головне - для мотивації індивідуального професійного розвитку кожного члена професорсько-викладацького складу. Але, як зазначають вчені-педагоги, важливо презентувати не лише ідеальний досвід, а й описувати проблемні ситуації, розмірковувати над шляхом їх вирішення, над причинами їх виникнення, тощо.

Як вже було зазначено раніше, в США портфоліо є досить розповсюдженим і популярним методом і технологією. На початку 1990 - х років близько 75 кампусів ввели в практику викладацьке портфоліо, а через п’ять років таких кампусів вже стало 750. Причин такого феноменального росту популярності портфоліо у вищій школі багато, серед них і такі:

- портфоліо виявилося ефективним методом;

- воно ґрунтувалося на викладанні конкретної навчальної дисципліни;

- воно зруйнувало міф, що ефективне викладання неможливо задокументувати;

- воно викликало у викладачів внутрішню мотивацію до професійного розвитку;

- воно надало можливість конструктивних змін у викладанні у вищій школі [4, c. 217].

Створення портфоліо може мати на меті також низку окремих

Завдань:

1) простежити еволюцію професійної педагогічної діяльності кожного викладача;

2) систематизувати навчальні матеріали та наробки для демонстрації роботодавцю;

3) продемонструвати свої досягнення менш досвідченим

Колегам;

4) запропонувати спосіб організації того чи іншого навчального

Курсу;

5) слугувати основою для участі в конкурсних та грантових програмах;

6) сприяти розширенню методичного діапазону навчальної установи.

На думку Дж. Зубізаррета (2иЬІ2агге1а), портфоліо може допомогти професору:

- визначити особливості навчального курсу та співвіднести їх з власною моделлю викладання;

- чітко сформулювати філософію конкретного курсу;

- описати, проаналізувати та оцінити навчальні матеріали, модель, результати курсу;

- детально розглянути цілі навчального курсу та компетенції студентів після його закінчення;

- вивчити відгуки студентів та колег і визначити шляхи вдосконалення своєї викладацької діяльності;

- затвердити для себе конкретні цілі викладання;

- представити необхідну документацію зі своїми досягненнями у викладацькій діяльності [1, с. 14-15].

Більшість науковців, які займаються проблемою портфоліо у вищій школі, погоджуються, що потенціал викладацького портфоліо полягає у можливості викладачів контролювати свій професійний розвиток.

Отже, найчастіше викладач вищої школи США використовує портфоліо для таких перспектив:

1. Отримання визнання свого ефективного викладання.

2. Вдосконалення викладацької діяльності.

3.Отримання нагород або матеріальних заохочень за викладання високого рівня.

4.Просування в кар’єрі [1, с. 15].

Взагалі, викладач застосовує портфоліо протягом всієї своєї кар’єри, хоча на різних етапах цей процес має свої особливості.

Таким чином, викладацьке портфоліо забезпечує професорсько - викладацький склад можливістю продемонструвати свої досягнення, розміркувати над своєю викладацькою діяльністю, окреслити перспективний план професійного розвитку.

У даній роботі були окреслені загальні положення щодо використання портфоліо у ВНЗ США. На подальшу увагу заслуговують такі питання, як процес створення портфоліо, зміст портфоліо, різновиди портфоліо.

 

Література

1. Murray J. P. Successful faculty development and evaluation: The complete teaching portfolio / John Murray. - Washington : The George Washington University, 1997. - 144 p. 2. Urbach F. Developing a teaching portfolio / F. Urbach // College teaching. - 1992. - #40 - P. 71 - 74.

3. O’Neil C. Recording teaching accomplishment: a Dalhousie guide to the teaching dossier // C. O’Neil, A. Wright. - Halifax, Nova Scotia : Dalhousie University, 1992.

4. Millis B. J. Putting the teaching portfolio in context / B. J. Millis // To improve the academy. - 1991. - #10. - P. 215 - 229.

5. Seldin P. The teaching portfolio / P. Seldin. - Bolton. Mass : Anker Publishing Co, 1991.

6. Murray J. Why teaching portfolios? / J. Murray // Community college review. - 1994. - #22. - P. 33 - 43.

7. De Fillips D. C. Professional portfolios: the New York college model for faculty development, evaluation and rewards, achievements and aspirations: a case study / D. C. De Fillips. - Jamaica, N. Y. : York College, 1993.

8. Meacham J. Class dismissed: universities should start caring about how well - how much - teachers teach / J. Meacham // Washington Monthly. - 1993. - May. - P. 42-46.

9. Braskamp I. A. Assessing faculty work: enhancing individual and institutional performance / Higher and adult education series / I. A. Braskamp, J. C. Ory. - San Francisco : Jossey Bass, 1994. - 333 p.

10. Use of faculty portfolios growing // Academic leader. - 1993. - July. - P. 4.

 

УДК 378.11.001.76